Autocandidatura

És per això que, en nombroses ocasions, les empreses no fan  una àmplia difusió dels llocs de treball que volen cobrir a curt o  mitjà termini, sinó que s'inclinen per dur a terme una selecció més  restringida, en aquests casos, solen reclutar els possibles candidats al lloc  a partir dels currículum que ja tenen registrats a la base de dades i  que els han arribat per diferents mitjans.

L’autocandidatura ens permet, per tant, accedir als anomenats llocs de treball  ocults, és a dir, als llocs de treball que hi ha vacants però que no  surten publicats en cap mitjà.  Aquests llocs de treball són molt freqüents en el mercat laboral, encara que no és fàcil tenir-ne coneixement (llevat que  disposem d'una adequada xarxa de contactes).  Així, l'autocandidatura es  presenta com un possible mitjà per accedir a aquesta informació.

A més d'això, l'autocandidatura presenta altres avantatges. D’altra  banda, l'empresa tindrà coneixement de nosaltres des d'abans que sorgeixi  un lloc vacant, a més, el nostre currículum no els arriba juntament amb el d'un altre bon nombre de candidats, com passaria en el cas que la  oferta s'hagués publicat, de manera que podríem estar eliminant a gran  part de la competència.

De l'altra, el fet que hàgim presentat voluntàriament la nostra  candidatura mostra el nostre interès per l'empresa receptora de la mateixa, així  com la nostra capacitat per prendre la iniciativa i les nostres dots de  organització, cosa que acostuma a ser ben valorada pels encarregats de dur a  terme els processos de selecció.

Aquest procediment és, a més, una bona manera d'obtenir informació  sobre una empresa en concret, de manera que sabrem més sobre el tipus de  activitat que desenvolupa, els possibles perfils professionals que demana, si es  troba en procés d'ampliació o d'obertura de noves delegacions i,  per tant, d'increment de la plantilla, quin tipus de proves de selecció sol  utilitzar, en quina època de l'any sol necessitar ampliar personal, si publica en  premsa o en algun altre mitjà les ofertes d'ocupació, etc.

Important:  Normalment, les empreses actualitzen les bases de dades de candidats  periòdicament, per la qual cosa la nostra autocandidatura ha de ser  permanentment "renovada", és a dir, si passat cert de temps (per  exemple, un any) no hem rebut resposta de l'empresa, haurem  enviar de nou el nostre CV actualitzat i la nostra carta de presentació i Tornar a oferir els nostres serveis.

Independentment d'això, si abans de passat aquest temps nostre CV ha canviat, haurem igualment remetre'ls de nou la nostra  autocandidatura ressaltant-hi els èxits professionals per nosaltres  assolits en aquest interval de temps.

Imprimeix