Cicles formatius

La formació professional s’estructura en cicles formatius de grau mitjà i en cicles formatius de grau superior, els quals permeten obtenir els títols de tècnic/a i tècnic/a superior.
La formació professional es pot cursar de manera presencial, semipresencial o a distància.

3.A) Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat/ada en ESO, per als cicles de grau mitjà. També s’hi pot accedir si se supera una prova d'accés.

3.B) Cicle Formatiu de Grau Superior: Per accedir-hi cal tenir el títol de batxiller/a, per als cicles de grau superior. També s’hi pot accedir si se supera una prova d'accés.

Imprimeix