Homologació d'estudis universitaris

L'homologació és el procés de reconeixement d’una formació universitària cursada a l’estranger en equivalència a una titulació Oficial de l’Estat Espanyol. En el moment que una titulació ha estat homologada, té els mateixos efectes que el títol acadèmic de l’Estat.

Trobaràs informació sobre Homologar/convalidar estudis universitaris (documentació, taxes, etc.) aquí.

SARU: Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari

És un servei de la Generalitat que té per objectiu informar, assessorar i acompanyar les persones en el procés de reconeixement de titulacions emeses per Universitats Estrangeres.

- Informar, assessorar i acompanyar en tot el procés de reconeixement del títol universitari.

- Derivar a les persones que requereixen una primera acollida als organismes competents.

Les persones beneficiàries del servei són tota persona resident a Catalunya en situació regular amb una titulació estrangera.

Més informació del SARU

Imprimeix