Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

 

Oberta convocatòria anticipada d'ajuts per fomentar el treball autònom entre joves

El Departament d’Empresa i Treball ha aprovat obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE.

Amb l’objectiu de fomentar el treball autònom, els ajuts consisteixen en una subvenció d’un import fix de fins a 13.510 euros per a cada jove que es doni d’alta com a persona treballadora autònoma durant dotze mesos per garantir-li un ingrés mínim a l’inici de la seva activitat econòmica.

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o al programa “Garantia Juvenil”, en situació d'inscrit/a beneficiari/ària, que s'hagin donat d'alta com a treballadors/ores autònoms des de l'1 d'octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris de la subvenció els treballadors o treballadores autònoms que tinguin entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) en el moment d'iniciar l'activitat com a treballadors o treballadores autònoms i que, prèviament, compleixin els requisits establerts a la base 5 de l’ORDRE EMT/184/2021, de 27 de setembre.

En canvi, no podran accedir a aquest ajut:

  • Les persones sol·licitants que no estiguin donades d'alta com a treballadors o treballadores autònoms en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Els socis o sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats laborals o societats civils privades, o els membres de comunitats de béns o d'entitats sense personalitat jurídica
  • Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors
  • Els treballadors o treballadores autònoms que hagin exercit la mateixa activitat o similar per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat
  • Els treballadors o treballadores autònoms que des de l'inici de la seva activitat i durant els 12 mesos següents hagin estat contractats per compte d'altri. A aquest efecte s'exceptua la simultaneïtat amb la contractació per compte d'altri d'acord amb els límits següents:

Es permet simultaniejar el treball per compte propi amb el treball per compte d'altri un màxim de 12 permanències en un període de 12 mesos. En cas de baixa anticipada com a treballador o treballadora autònom d'acord amb el que preveu la base 24 d'aquesta Ordre, es farà el prorrateig del límit de 12 permanències en funció dels mesos en què ha estat d'alta.

  • Els treballadors o treballadores autònoms que hagin estat beneficiaris d'aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

REQUISITS

Els establerts a la base 5 de l’ORDRE EMT/184/2021, de 27 de setembre.

Entre els quals, destaquen:

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d'inici d'activitat com a treballador o treballadora autònom.
  • Estar inscrita com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, fins al dia anterior a la data d'inici d'activitat com a treballador o treballadora autònom o bé estar donada d'alta al registre del Programa de garantia juvenil en situació d'«inscrit beneficiari» el dia anterior a la data d'inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.
  • No estar contractada per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat com a treballador o treballadora autònom ni durant tot el període subvencionable, llevat del que es preveu a la base 4.2.e) de l’ORDRE EMT/184/2021, de 27 de setembre.
  • No haver estat beneficiària d'aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

QUANTIA

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de fins a 13.510,00 euros, per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta com a treballador/a autònom en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), o en un règim especial equivalent o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

Aquesta quantia s'ajustarà d'acord amb el que preveu la base 8.5 de l'ORDRE EMT/184/2021, de 27 de setembre, que regula aquests ajuts, i l'import resultant del mòdul s'especificarà a la corresponent resolució d'atorgament.

SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar des de les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fins a les 15.00 hores de la data límit per a la presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans especificats a la base 9 de l'ORDRE EMT/184/2021, de 27 de setembre, abans esmentada, a través del següent enllaç:

BASES

RESOLUCIÓ EMT/3621/2021, de 19 de novembre

+INFO

ImprimeixCorreu-e