Selecció per competències

Procés mitjançant el qual es determina el comportament futur i el nivell d'adequació d’una persona a un lloc de treball, a través de preguntes sobre els comportaments observables en el passat, en relació amb la competència que es vol avaluar

L’entrevistador, a través de la comunicació, farà preguntes sobre accions o fets passats per entendre com va respondre a una determinada situació, quines conductes o comportaments va realitzar en un passat, per així intentar preveure com es comportarà en un futur. La finalitat és seleccionar a la persona que tingui un resultat superior per desenvolupar les tasques o funcions determinades del lloc de treball a cobrir.

A cada empresa es valoraran diferents competències per un mateix lloc de treball en funció de l’estructura, estratègia i cultura que tingui la companyia.

Cada competència a avaluar disposa d’unes evidències associades i seran aquestes les que demostraran en quin nivell de desenvolupament es troba cada competència en les persones.

Les competències permeten a l’entrevistador indagar sobre:

 • Coneixements: què saben els candidats.
 • Aptituds: què saben fer els candidats. És la capacitat d’obrar, d’executar determinats actes, desenvolupar una funció o càrrec o realitzar alguna cosa. És l’aprenentatge, la suma de tots els entrenaments rebuts i que defineixen la qualitat i el nivell professional de la persona. És el conjunt de condicions que fan a una persona especialment idònia per una funció determinada.
 • Actituds: què volen ser, motivacions i interessos. L’actitud és la disposició dels nostres ànims manifestada exteriorment. És el carburant de la vida, es el catalitzador dels nostres actes, és la “disposició de voler fer”, lògicament a l’actitud influeixen variables com: motivacions, experiència, voluntat, intel·ligència, emocions i cultura. Es la forma d’actuar d’ una persona, el comportament que utilitza un individu per fer les coses (predisposició apresa a respondre d’una manera conscient davant una situació).

Tot i que cada lloc de treball en concret requereix unes competències diferents, podem generalitzar dient que, a més dels coneixements específics d’un sector, les habilitats més valorades per mercat de treball són les anomenades competències transversals (genèriques), que en àmbits d’activitat personal i laboral són:

 • Capacitat per a valorar els punts forts i febles d’un mateix.
 • Perseverança en l’assoliment d’objectius.
 • Tenir una visió positiva de els coses (optimisme).
 • Capacitat per resoldre conflictes.
 • Capacitat d’adaptació als canvis.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Confiança en un mateix.
 • Habilitats de comunicació.
 • Orientació als resultats.
 • Tolerància a l’estrès.
 • Autocontrol.
 • Iniciativa.

Competències i selecció de Personal

En aquest document trobaràs definicions de competències, conductes significatives que t’ajudaran a identificar-les i possibles preguntes que pot fer l’entrevistador/a per detectar-les.

ImprimeixCorreu-e