30 PLUS Inserció de persones desocupades de 30 anys i més

EN QUÈ CONSISTEIX?

És un programa que té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 i més anys, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Aquestes persones han de pertànyer a Sabadell i han d’estar inscrites a l’Oficina de Treball (OT) com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) en el moment d’incorporar-se al programa.

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

Les empreses que contractin participants del programa i compleixin els requisits establerts podran beneficiar-se de:

Una subvenció econòmica equivalent a un mòdul econòmic referenciat al salari mínim interprofessional (SMI), incloses pagues extraordinàries, per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte (mínim 6 mesos) fins a un màxim de 9 mesos.

Quantia màxima: 9.974,97 €*

*Quantia calculada per contractes a jornada completa (40h/setm). L’import serà proporcional a la jornada de treball.

ALTRES BENEFICIS

 • Formació subvencionada a càrrec del programa, especialitzada i adaptada a les necessitats del lloc de treball. La formació tindrà una durada aproximada de 60 hores
 • Pre-selecció de candidatures
 • Seguiment de la formació i la contractació durant tota l’execució del programa
 • Assessorament en la preparació i sol·licitud de la subvenció
 • A més a més dels incentius que puguin venir donats pel contracte que se subscrigui

Les empreses també rebran assistència tècnica i assessorament durant tot el procés de col·laboració.

REQUISITS DE LES EMPRESES

 • No haver acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu de persones treballadores en els tres mesos anteriors a la subscripció del contracte amb les persones participants
 • Designar una persona de referència que supervisi el desenvolupament del procés de treball
 • Que l’empresa possibiliti l’assistència de la persona treballadora a la formació impartida en el Marc del Programa.
 • Complir amb la LISMI, amb l’obligació d’igualtat entre homes i dones, respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral, complir amb les obligacions tributàries i de Seguretat Social i amb la llei de política lingüística.
 • Complir amb les obligacions i requisits que estableix la normativa que regula el contracte utilitzat
 • Complir amb la llei de prevenció de riscos laborals
 • Presentar la sol·licitud de la subvenció i la documentació requerida en el termini establert i segons model normalitzat

Les empreses participants hauran d’haver estat prèviament seleccionades per l’entitat promotora, Ajuntament de Sabadell per mitjà del Vapor Llonch, i se signarà un conveni de col·laboració abans de la formalització del contracte laboral. L’empresa o entitat contractant no podrà proposar persones candidates. Es farà una definició acurada del perfil demandat i es gestionarà l’oferta de treball incorporant el model de selecció per competències. Les empreses de treball temporal, els centres especials de treball i les empreses d’inserció no podran ser beneficiàries de la subvenció. Una empresa o entitat contractant podrà subscriure un màxim de 5 contractes de treball per a aquesta convocatòria. Tots els requisits es troben publicats a la base 4 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa 30 Plus.

TERMINI

Finalització del termini per subscriure contractes:

 • 22/04/2021 (per a contractes amb subvenció màxima de 9 mesos)
 • 22/07/2021 (per a contractes amb subvenció màxima de 6 mesos)

QUIN OBJECTIU TENIM?

Que 120 persones aconsegueixin un contracte de treball
 
NORMATIVA

L’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus."

 

DESCARREGA-TE'N EL DÍPTIC

 

ImprimeixCorreu-e